• Kdv İadesi  – 4 saat

İade türünün belirlenmesi, kdv beyannamesinde iade miktarının gösterilmesi, vergi dairesi tarafından istenen rapor, dilekçe ve listelerin oluşturulması, istenilen listelerin vergi dairesinin internet sistemine yüklenmesi.

 • İthalat Ve İhracat Uygulamaları – 4 saat

Gümrük beyannamesi, fatura-invoice, çeki listesi-packing list, belgelerin üretilmesi ve işlemlerin hangi kanallardan  gerçekleştiği. Gümrük çıkış beyanname sorgulama ve muhasebe hesaplarına alınması. İhracatta kdv iadesi hakkında kısa bilgilendirme.

 • Ticaret Odası Tescile Tabi İşlemler – 4 saat

Genel kurul, hisse devri, birleşme, bölünme, tür değişikliği işlemlerine ait belge ve raporların nasıl düzenleneceği, başvuru süreçleri, komser talebi, genel kurul çağrısı, ito tescil süreci.

 • Şirket Kuruluşları – 4 saat

Mersis üzerinden şirket kuruluşu, kuruluş evraklarının hazırlanması, sürecin hangi devlet kurumlarına hangi belgelerle yürütüleceği.

 • Bordro İşlemleri  4857 Sayılı  İş Kanunu Ve 5510 Sayılı  Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre – 4 saat

Sgk bordro puantaj işlemleri yapılarak aylık prim ve hizmet belgesi düzenleme, işe giriş ve çıkış bildirgeleri, iş kazası bildirimi, kıdem tazminatı hesaplaması, ihbar tazminatı hesaplaması, fazla mesai hesaplamaları, iş sözleşmeleri.

 • Ttk Şirketler Ve Özellikleri – 4 saat

1.sınıf ve 2. Sınıf işletmelerin özellikleri ve tuttukları defter türleri, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter, işletme defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri, yönetim kurulu karar defteri, ortak hisse pay defteri, müdürler kurulu karar defteri özellikleri ile tasdik zamanları.

 • Beyannameler – 4 saat

Katma değer vergisi beyannamesi kdv1, muhtasar stopaj beyannamesi, tevkifatlı alımda katma değer vergisi beyannamesi kdv2, gelir geçici vergi beyannamesi, kurumlar geçici vergi beyannamesi, yıllık gelir vergisi beyannamesi, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi düzenlenmesi ve dikkat edilmesi gereken konular, beyanname düzenleme programı kurulumu, uygulamalı anlatım.

 • Kdv Tevkikat Konuları – 4 saat

2.1.2. Tam Tevkifat Uygulaması,

2.1.2.1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler

2.1.2.2. Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler

2.1.2.3. Kiralama İşlemleri

2.1.2.4. Reklâm Verme İşlemleri

2.1.3. Kısmi Tevkifat Uygulaması

2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar

2.1.3.2. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

2.1.3.2.3. Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

2.1.3.2.4. Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

2.1.3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri

2.1.3.2.6. Yapı Denetim Hizmetleri

2.1.3.2.7. Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

2.1.3.2.8. Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

2.1.3.2.9. Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

2.1.3.2.10. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

2.1.3.2.11. Servis Taşımacılığı Hizmeti

2.1.3.2.12. Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

2.1.3.2.13. Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler

2.1.3.3. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler

2.1.3.3.1. Külçe Metal Teslimleri

2.1.3.3.2. Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

2.1.3.3.3. Hurda ve Atık Teslimi

2.1.3.3.4. Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi

2.1.3.3.5. Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

2.1.3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

 • İnşaat Muhasebesi Uygulamaları – 4 saat

İnşaat muhasebesinde kullanılan genel muhasebe hesaplarının işleyişi ve uygulamaları, yıllara sari işlerde kesilen stopajlı hakediş faturaları, maliyet hesaplamaları.

 • Tekdüzen Hesap Planında Yani Genel Muhasebe De Belirli İşlemlerin Muhasebe Kayıtlarına Alınması – 8 saat

İşçi ücret tahakkuk kayıtları, kira tahakkuk kayıtları, serbest meslek makbuzunun kayıtlara alınması, leasing kiralamalarının muhasebe kayıtlarına alınması, ithalat ve ihracatta muhasebe kayıtlarının alınması, poliçelerin muhasebe kayıtlarına alınması, çek giriş çıkış ve ciro çek çıkışlarının muhasebe kayıtlarına alınması, amortismana tabi iktisadi kıymet alımının muhasebe kayıtlarına alınması ve amortismanlarının hesaplanması ve muhasebe kayıtlarında gösterilmesi, alış ve satış faturalarının muhasebe kayıtlarına alınması, satılan malın maliyet kayıtlarının alınması, satılan mamül maliyet kayıtları, satılan ticari malın maliyet kayıtları, satılan hizmet maliyet kayıtları, reeskon muhasebe kayıtları, kâr dağıtımının hesaplanması ve muhasebe kayıtları.

 • Dönem Sonu Envanter İşlemleri – 8 saat

Geçici vergi dönemlerinde ve yılsonunda mizan okuma ve analizi, envanter yapılacak muhasebe hesapları, bazı hesaplarla ilgili tebliğler ve uygulamalar. 7A seçeneği gider hesaplarının özellikleri, kullanımı ve gelir tablosu hesaplarına yansıtmalarının yapılarak gelir tablosunun düzenlenmesi ve analizi, vergi karşılıklarının gösterilmesi, gelir tablosu hesaplarının kapatılarak bilanço hesaplarına aktarılması.

 • Türk Ticaret Kanunu Ve Vergi Usul Kanununda Geçen Belgelerin Özellikleri Ve Kullanımı – 4 saat

Fatura, irsaliye, gider pusulası, çek, senet, poliçe, perakende fişler, e-fatura, e-defter, e-ihracat faturası, e-irsaliye, yevmiye, kebir, envanter defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri, yönetim kurulu karar defteri, ortak pay defteri, müdürler kurulu karar defteri özellikleri.

 •  Karma Genel Muhasebe Ve Mevzuat  Eğitimi – 24 saat

Tekdüzen hesap planı ve muhasebe kayıtları

Mizan okuma ve envanter işlemleri

Gelir tablosu ve yansıtma kayıtları

Kesin mizan ve bilanço tablosu oluşturulması

Monografilerle uygulamalar