Company establishments

 job content;

Iş içeriği; 

-notarized company articles of association

-şirket ana sözleşme noter onaylı

-company official signature statement notarized

-şirket yetkilisi imza beyanları noter onaylı

-notarized accounting power of attorney

-muhasebeci vekaletname noter onaylı

-chamber of commerce registration registration official newspaper publication

-ticaret odası kayıt tescil resmi gazete yayını

-Tax Office commencement notification

-vergi dairesi işe başlama bildirimi

-social security institution employment notification

-sosyal güvenlik kurumu işe başlama bildirimi

-job posting to the ministry of commerce

-Ticaret bakanlığına işe başlama bildirimi

important information / Önemli bilgi 

-Foreign nationals have been translated, notarized passport copies of actual partner, taxes will be taken from the apartment number or tax certificate showing the unique identification number is also to foreigners residing in Turkey, notarised residence permit.

-Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi.

-In order to establish a company with a maximum of 50 partners, a minimum capital of 10,000 TL must be invested in the bank. (you open a bank account in the capital of Turkey, it will be deposited in the name of the company you founded.)

-en fazla 50 ortaklı bir şirket kurmak için bankaya minimum 10.000 TL sermaye yatırılması gerekmektedir. (sermaye Türkiye de açacağınız bir banka hesabına, kurduğunuz şirket adına yatırılacaktır.)

-A minimum capital of 50,000 TL is required to establish a company with unlimited number of partners. (you open a bank account in the capital of Turkey, it will be deposited in the name of the company you founded.)

-sınırsız ortaklı şirket kurmak için asgari 50.000 TL sermaye gereklidir.(sermaye Türkiye de açacağınız bir banka hesabına, kurduğunuz şirket adına yatırılacaktır.)

Legal ledger service accounting business process

Yasal defter hizmeti muhasebe iş süreci

job content;

Iş içeriği; 

-official book record keeping

-resmi defter kayıt tutma

-To prepare all monthly legal declarations and send them to the tax office as signed.

-aylık tüm yasal beyannameleri hazırlamak ve imzalı olarak vergi dairesine göndermek

-to the social security institution; notify staff work and staff departure

-sosyal güvenlik kurumuna; personelin çalışmasını ve personelin ayrıldığını bildirmek

-to prepare official payroll

-resmi maaş bordrosu düzenlemek