Kurumsal yönetim danışmanlığı nedir 

Yönetim danışmanlığı kapsamında elde edilecek avantajlar:

 • Daha iyi ürün ve hizmet kalitesi: Ürün veya hizmetler için bir standardizasyon belirlenmesi, izlenebilirliğin mümkün olması, kişi veya kişilere bağlı değişkenlerin en aza indirilmesi.
 • Daha düşük maliyet: Sistemin tüm yapısı göz önünde bulundurularak analiz edilmesi.
 • Daha yüksek verimlilik: Katma değer avantajı sunan faaliyetler, sürekli ve seri üretim, müşteri taleplerinin karşılanması.
 • Şirket içi eğitim, şirket kültürü.
 • İnsan kaynağının en verimli şekilde kullanılabilmesi: Çalışanların katılımı, çalışan memnuniyeti, performans yönetimi, işlerin kişilere düzenli bir şekilde dağıtılması.

yönetim danışmanlığı hizmeti veren firmamız, aşağıda belirtilen konular hakkında işletmelere destek sağlamaktadır:

 • Kurumsallaşma,
 • İş süreçlerinin belirlenmesi,
 • Firma içi iletişimin nasıl sağlanabileceği,
 • Finansal yapı ve kontrol mekanizması,
 • İK yönetimi ve sürekli geliştirme faaliyetleri,
 • Strateji, vizyon, misyon ve hedef çalışmaları.

VERİLECEK TEMEL HİZMETLER

Yönetim Sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi

 • ISO Kalite prosedürleri
 • İş akış diyagramları ve formlar
 • Reorganizasyon

Kurum Departmanların Yeniden Organizasyonu

Denetim

Yönetim Muhasebesi

 • Aylık Kar-Zarar
 • Aylık gider Analizleri
 • Mali analiz
 • Kurum ticari performans karşılaştırmaları
 • KPI ve MIS raporları
 • Yönetim Danışmanlığı: Şirketlere uzun süre insan kaynağından, yönetim anlayışına, şirket organizasyonunda belirtilen başlıkların niteliklerine sahip olan yönetim kadrosuna, yerleşmiş olan yönetim anlayışına kadar tüm süreçleri kontrol eder. 
 • Kurumsallaşma Danışmanlığı: Şirketin bir varlığın faaliyetlerini insan faktörüne bağlı olmadan sürdürebilmesini, iyileşmesini ve geliştirilmesini sağlayan bir yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulması sürecidir. 
 • Finans Danışmanlığı: Sektörel deneyim ve doğru operasyonel bilgi ile Kobi, Aile Şirketleri ve işletmelere finansal stratejileri, fiyat modellemesi, makro ekonomik modelleme, nakit akış tablosuna uygun spesifik modelleme ve finansal risk yönetimi hizmetlerini sunarak hızlı, verimli ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz.
 • Mali Danışmanlığı: İşletme ve firmalarda muhasebe sistemi ile uğraşan ve işlemleri yürüten şirketlerin muhasebe ve mali departmanlarının yapılandırılması, doğru mali bilgi akışının sağlamaktayız.
 • Strateji Danışmanlığı: Bir firmanın yönetiminde günümüz koşullarında kurumsal stratejik planlamaya gereklilik duyulmaktadır. Stratejik planlama sayesinde firma çalışanları, yönetim görevleri ve hedefleri karıştırmayacaklar ve büyük resmi daha kolay görebileceklerdir.
 • Yönetim Muhasebesi Uygulamaları: Patronların isteyeceği, önünü görebileceği ve stratejik kararlar almasında destek olabilecek tüm raporlama çalışmalarını sunmaktayız.
 • Şirket Piyasa Değeri Hesabı: Kurumunuzun gerçek değeri nedir. Bu değer, pazarlamaya değer mi? Patronlara ve yöneticilerine özel uygulama çalışması
 • Teşvik Uygulamaları: Kuruluşunuz hangi teşviklerden yararlanabilir? Tüm teşvik uygulamaları hakkında danışmanlık ve uygulama takip hizmeti vermekteyiz. Bölgesel teşvik başvuruları, yatırım teşvikleri, teşvik kapama raporlarının hazırlanması, Sgk teşvik uygulamalarının hazırlanması uygun teşviklerin saptanması, İşkur teşvikleri için uygun zemin hazırlanması gerekli raporların çıkarılması
 • Vergi Uygulamalar: Vergisel politikaların planlanması, İhracat, kdv tevkifat vb. İşlemlerde kdv nin mahsup veya iade alınabilmesi için gerekli rapor ve çalışmaların yapılması
 • Şirket Kuruluşu ve Mevcut Kuruluşlarda Yapısal Değişiklik Uygulamaları ve Takip Hizmetleri: Şirket birleşmeleri, şirket bölünmelerinin raporlanması, Şirket kuruluş işlemleri, Şirket hissedarlarının hisse satışları veya devir işlemleri, nama veya hamiline şirket hisselerinin bastırılması, Şirket yönetim kurulu,  müdür veya temsilci atama görev yetki verilmesi ve değiştirilmesi, Sermayedarların genel kurul karar yetkilerinin kısıtlanması , oy kullanılmasının engellenmesi, Şirket sermaye azaltımı veya tasfiye süreçlerinin yönetilmesi, Aş ve Ltd çağrılı veya çağrısız genel kurul toplantılarının yapılması faaliyet raporlarının hazırlanması, Şirket kar dağıtım raporlarının ve tabloların hazırlanması
 • Şirket Yeniden Değerleme Çalışmaları, Özkaynak veya İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı Çalışmaları: Maddi ve mali duran varlık değerlemeleri ve sermayeye ilave edilmesi, Geçmiş yıl karlarından veya ortaklara borçlar hesabından iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi, Özkaynak tespit raporu ve sermayenin ödendiğine dair raporların mali müşavir onaylı oluşturulması
 • Konkordato Süreç Yönetimi Hizmetleri: Bağımsız denetim şirketleri ile konkordato süreçlerinin başlatılması, süreç için konkordato giriş raporlarının hazırlanması ve kabulü, kabul edilen konkordato sürecinin sonrasında komserlerin isteyeceği aylık raporların hazırlanması, ve diğer tüm süreçlerin uzman çözüm ortaklarımızla yönetilmesi çalışmalarını yürütmekteyiz
 • Bağımsız Denetim Raporları: Kamu gözetim kurulu tarafından çıkarılan bağımsız denetim tebliğinde yer alan bağımsız denetime tabi olan şirketlerin kimler olacağını belirleyen birtakım sayısal hadler belirlenmiştir. Bu hadleri aşan şirketlerede bağımsız denetim raporu zorunlu kılınmıştır. Bu hadler; yıllık ortalama çalışan sayısı, yıllık brüt satış hasılatı ve aktif bilanço toplamının anılan tebliğde belirlenen hadleri iki yıl üst üste aşan şirketlerin, aşılan yıldaki yıllık gelir tablosu ve bilançosu bağımsız denetim tarafından oluşturulan bir inceleme raporu altında onaylanmaktadır, bu hadleri aşarak bağımsız denetime tabi olan şirketlerin, bağımsız denetim şirketi ile bağımsız denetim raporu onaylanmayan tabloları devlet nazarında ve genel olarak da bir geçerliliği olmayacağı karar altına alınmıştır.